اخبار - آرشیو

زمان آغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 1395/06/22 الی 1395/07/30 به مدت 40 روز خواهد بود. تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام اولیه   1394/07/01 تا 1395/07/30 می باشد.

زمان آغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 1395/06/22 الی 1395/07/30 به مدت 40 روز خواهد بود. تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام اولیه 1394/07/01 تا 1395/07/30 می باشد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی، ثبت نام بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد.

ادامه مطلب