Aryanic

اردوها

 
موضوع:
    اردو به دلیل فارغ بودن ذهن دانشجویان از مشغله درسی و مشغله ها و نگرانی های دیگر بهترین برنامه برای تفکر می باشد لذا روش های تربیتی طرح سوال ،تحریص به تفکر در اردوها بهترین جواب را خواهد داد.

  اردو و جو حاکم بر آن محیطی مملو از محبت و سرشار از عاطفه را فراهم میآورد و یکی از بهترین روش های تربیتی را برای مربی جهت انتقال مفاهیم و مضامین بستر سازی می کند که در دو قالب اردوهای زیارتی و اردوهای علمی و آموزشی برگزار می گردد.

اهداف:

1- ارتقاء سطح بینشی  افراد در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی.

2- شناسایی استعدادها و قابلیت های افراد.

3- استفاده از اماکن مذهبی جهت اجرای برخی از امور مذهبی،(مانند قرائت دعای عرفه)