Aryanic
صفحه اصلي > فعالیت های نهاد > پویایی و توانمند سازی فعالین فرهنگی دانشگاه 

پویایی و توانمند سازی فعالین فرهنگی دانشگاه

 
موضوع:


  به منظور گسترش و تعمیق بصیرت و پویایی هیئات مذهبی دانشگاه مبتنی بر انگاره های اسلامی در محیط دانشگاهی ، طرح توانمند سازی فعالین فرهنگی و سیاسی دانشگاه ویژه فعالین فرهنگی دانشجویی در دو قالب برگزاری کارگاه و ارسال بسته های فرهنگی اجرا می شود.اهداف:

1- ایجاد بستر برای جریان سازی سالم دانشگاهیان و تقویت نقش محوری نهاد در جهت دهی به تشکل ها ، کانون ها و هیئات.

2- معرفت افزایی و رشد بصیرت دانشگاهیان فعال.

3- افزایش آگاهی و بصیرت تشکل ها ،کانون و هیئات در برخورد با مسائل نظری و نیز مسائل روز.

4- زمینه سازی برای فعال تر شدن و پویایی فعالیت های مجموعه دانشگاهی.

5- ایجاد زمینه برای تشویق و ترغیب دانشجویان به فعالیت های دانشجویی.