Aryanic
صفحه اصلي > فعالیت های نهاد > ضیافت اندیشه 

ضیافت اندیشه

 

موضوع:

گسترش و تعمیق بصیرت و پویایی سیاسی مبتنی بر انگاره های اسلامی در محیط دانشگاهی در راستای سند چشم انداز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، از مهم ترین اهداف نهاد بوده است. مسئله ای که در چشم انداز از آن به عنوان «هدایت گر و متعادل در عرصه سیاسی و موثر در میان جریانات سیاسی دانشگاهها» و «موفق در تربیت نخبگان فرهنگی و سیاسی در میان دانشگاهیان» از آن یاد شده است.
این طرح با عنوان طرح ضیافت اندیشه و در جهت پویایی و فعال نمودن تشکل ها،کانون ها و هیئات دانشجویی،در دو قالب برگزاری کارگاههای آموزشی و ارسال بسته های فرهنگی ارائه می گردد.

اهداف:

1- هدفمند نمودن فعالیت های دانشجویی در قالب ارتباط با دفاتر نهاد و نقش مرجعیت آنان.

2-افزایش آگاهی و بصیرت تشکل،کانون و هیئات در برخورد با مسائل نظری و نیز مسائل روز.

3- تربیت نخبگان دانشجو در ابعاد مختلف فعالیت های دانشجویی.

4- زمینه سازی برای فعال تر شدن و پویایی فعالیت های مجموعه های دانشگاهی.

5- ایجاد همدلی و وفاق بین مجموعه های دانشجویی فعال در هر دانشگاه.

6- ایجاد زمینه برای تشویق و ترغیب دانشجویان به فعالیت های دانشجویی.