Aryanic
صفحه اصلي > فعالیت های نهاد > طرح هم اندیشی و معرفت افزایی استادان 

طرح هم اندیشی و معرفت افزایی استادان

 

نخبگان دانشگاهی به جهت دارا بودن ظرفیت های علمی و کارشناسی و دیدگاه های تخصصی یکی از بهترین فرصت ها در تصمیم سازی برای ارکان مختلف مدیریت کشور می باشند. در همین راستا و در جهت ارتقای سطح آگاهی و تعمیق باورهای دینی اساتید، این طرح در دو قالب برگزاری کارگاه های معرفت افزایی و ارسال بسته های فرهنگی اجرا می گردد.